Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2011-09-22
WGI.6733.10.4.2011.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na działkach nr ewid. 112/2, 108/2 i 94/2, w rejonie drogi krajowej nr 62.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.09.2011 r., godz. 07.47
Wprowadził:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 07.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.09.2011 r., godz. 07.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2011 r., godz. 07.44NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2270 razy.