Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie technologii procesu odwadniania osadu przefermentowanego w budynku wielofunkcyjnym na terenie Oczyszczalni ścieków „Dębe”
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2012-07-23
WGI.6733.10.4.2012.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza, 02-015 Warszawa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie technologii procesu odwadniania osadu przefermentowanego w budynku wielofunkcyjnym na terenie Oczyszczalni ścieków „Dębe” eksploatowanej przez Zakład Kanalizacji Obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego MPWiK w m.s.t. Warszawie. W ramach w/w modernizacji wykonania zostanie zmiana istn. prasy taśmowej do odwadniania osadów przefermentowanych na wirówkę dekantacyjną, wraz z instalacjami i urządzeniami współpracującymi oraz przewidziane zostanie stanowisko dla drugiej wirówki, której instalacja może być konieczna w przyszłości W/w wirówka i instalacje współpracujące zainstalowane będą wewnątrz istn. budynku wielofunkcyjnego. Na zewnątrz budynku wielofunkcyjnego przewiduje się wymianę silosa wapna na większy (wyższy) – dostosowany do pojemności cystern dowożących wapno na oczyszczalnię ścieków oraz, w razie potrzeby, wymianę lub dołożenie kabla energetycznego w trasie istniejących przewodów elektrycznych zasilających istn. budynek wielofunkcyjny, na działce nr ewid. 213/3 obręb nr 24 – Wójtostwo gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 24.07.2012 r., godz. 15.22
Wprowadził:Nieznany, data: 25.07.2012 r., godz. 07.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.07.2012 r., godz. 07.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2012 r., godz. 07.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2275 razy.