Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
data, 9 stycznia 2013 r.
WGI.6721.1.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/253/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. w Hali Sportowej w Pomiechówku, ul.Szkolna 3 o godz. 16.00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.01.2013 r., godz. 12.52
Wprowadził:Nieznany, data: 10.01.2013 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.01.2013 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2013 r., godz. 14.06NieznanyEdycja strony
10.01.2013 r., godz. 13.42NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2174 razy.