Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Pomiechówek oraz zaprasza do składania ofert.
Załącznik do Zarządzenia
Nr 12/2013
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 18.01.2013 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXI/157/2012 z dnia 07.12.2012r. Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Pomiechówek oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, realizację zadań publicznych Gminy Pomiechówek w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mają na celu upowszechnienie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

I. Rodzaje zadań:
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Pomiechówek poprzez organizację
zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć szkoleniowych, zawodów oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach gminnych, międzygminnych dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i seniorów.

Przy realizacji zadania organizacja pozarządowa musi zapewnić profesjonalną kadrę trenerską ze stosownymi uprawnieniami. Organizacja pozarządowa przy realizacji zadania zobowiązana jest do zapewnienia uczestnikom warunków bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno- higienicznych określonych w odrębnych przepisach. Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013są przeznaczone środki w kwocie 140 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) prowadzące działalność statutową w zadaniu określonym w konkursie.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach wartość dotacji przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości
dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną
ofertą. W takim przypadku może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofać swoją ofertę.

6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym
zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

7. Wysokość dotacji będzie określona w umowie.

IV Termin i warunki realizacji zadania
Od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

V Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w
Sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do 8 lutego 2013 roku do
godziny 15.30.
Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.

2. Formularz oferty można otrzymać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Pomiechówek

3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie
będzie objęta procedurą konkursową.

4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w dziale V pkt 1,
podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli należy przedstawić
następujące dokumenty:
- kopie statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- wypis z właściwej ewidencji lub rejestru (np. KRS) ważny 3 miesiące od daty
wystawienia,
- sprawozdanie z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,
- wykaz kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz animatorów sportu wraz z
udokumentowanymi kwalifikacjami (poświadczona kserokopia).

5. Oferta nie spełniająca wymagań podlega odrzuceniu.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres
2) tytuł zadania

7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi
wnioskodawca.

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty
Wybór oferty nastąpi w przeciągu trzech dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia. Złożone oferty będą rozpatrzone pod względem formalnym, ocenianie i kwalifikowane przez powołaną przez Wójta komisję. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Pomiechówek w formie zarządzenia. Od zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Warunkiem zlecenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonych zadań.
Zleceniodawca zobowiązany jest do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana
- złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego,
Informacji udziela Monika Piłkowska-Końska
Urząd Gminy Pomiechówek tel. (0-22) 765-27-31

VIII Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację w roku 2011 i 2012
Gmina Pomiechówek w roku 2011 przyznała 100 000,00 zł. a w 2012 roku 135 000,00 zł na realizację w/w zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.


Wytworzył:Monikia Piłkowska-Końska, data: 18.01.2013 r., godz. 12.19
Wprowadził:Nieznany, data: 18.01.2013 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.01.2013 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2013 r., godz. 12.36NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2438 razy.