Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dla cz. działek nr ewid. 274/1 i 155/4 w Pomiechówku
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 lutego 2013 r.
WGI.6733.2.2.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczające brzegu rzeki Wkry, na cz. działek o nr ewid. 274/1 i 155/4 (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działki nr ewid. 274/1) w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

W ramach inwestycji planuje się:
uporządkowanie istniejącej i obsadzenie nowej zieleni,
alejki piesze i chodniki,
obiekty małej architektury – ławki, siedziska, miejsca widokowe, drobne elementy ozdobne oraz obiekty służące utrzymaniu porządku,
oświetlenie w formie latarni parkowych wraz zasilającą kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia,
małogabarytową muszlę koncertową ze sceną,
dojazdy.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Agnieszka Ujazda-Miedza, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.02.2013 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.02.2013 r., godz. 16.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2013 r., godz. 16.05NieznanyEdycja strony
28.02.2013 r., godz. 16.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2052 razy.