Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zadania

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt:
ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
Tel./fax 22 785-45-19
Tel. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 22 765-23-50
Tel. księgowość 22 785-40-10

I. ZADANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku jest jednostka organizacyjną samorządu terytorialnego. Obszarem działania ośrodka jest Gmina Pomiechówek. Ośrodek jest jednostką budżetową.

Ośrodek Pomocy realizuje zadania wynikające z ustaw:

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593 z późn zm.),
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)
 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn zm.)
 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr. 192, poz. 1378 z późn. zm.)
 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn zm.)
 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

II. POMOC SPOŁECZNA

1. POMOC FINANSOWA W FORMIE:

a) Zasiłków stałych
b) Zasiłków okresowych
c) Zasiłków celowych
d) Zasiłków celowych specjalnych
Kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 456 zł netto na członka w rodzinie lub 542 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (z wyjątkiem zasiłku celowego specjalnego), ponadto w rodzinie musi występować jedna z dysfunkcji wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe, klęska żywiołowa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

2. POMOC RZECZOWA W FORMIE:
a) Dożywiania dzieci w szkołach do których uczęszczają, opłacanie obiadów bezpośrednio na rachunek szkoły (kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 684 zł netto na członka w rodzinie lub 813 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej)
b) Pomocy żywnościowej np. w formie otwartego rachunku w sklepie (w sytuacji gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia środków)
c) Zakupu leków, opału, sprzętu itp. (w sytuacji gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia środków)

3. POMOC USŁUGOWA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Pomoc jest świadczona przez opiekunki domowe od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 odpłatność uzależniona od dochodu rodziny określona uchwałą NR XLVII/279/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2010 r.
Pomoc polega głównie na:
- przygotowaniu lub donoszeniu posiłków,
- robieniu zakupów,
- utrzymaniu w czystości pomieszczenia,
- pielęgnacji,
- załatwieniu spraw urzędowych.

4. SPRAWIENIE POGRZEBU
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji braku osób zobowiązanych i uprawnionych do pochówku, Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pochówek (w tym osobom bezdomnym).

5. PRACA SOCJALNA:
Działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca z rodzinami i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, z rodzinami z problemem alkoholowym, chorymi psychicznie. Współpraca z instytucjami tj. szkołami, kuratorami, sądem rodzinnym, służbą zdrowia, policją oraz z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, tj. TPD, Stowarzyszeniem Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich.

6. PORADNICTWO:
a) głównie w sprawach uzyskania pomocy dla osób niepełnosprawnych z PEFRON oraz Centrum Pomocy Rodzinie,
b) dotyczące świadczeń z ZUS, KRUS,
c) uzyskania alimentacji,
d) umieszczenie w ZOL,
e) pomocy z różnych instytucji i fundacji działającej na terenie województwa mazowieckiego.

7. KIEROWANIE I KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW O UMIESZCZENIE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
- Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, z uwzględnienie sytuacji rodziny zobowiązanej do alimentacji.
- Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej lub umieszczenie w domach pomocy społecznej.

8. PRACA Z RODZINĄ:
a) wsparcie rodziny,
b) konsultacje i poradnictwo,
c) pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego,
d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, socjalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

9. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:
„Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został powołany Zarządzeniem Nr 51/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 21.07.2011 r. z późn. zm.
Skład zespołu interdyscyplinarnego:
- Drzazgowska Grażyna – Przewodniczący Zespołu,
- Wierzbicka Danuta – Sekretarz,
- Gadzała Agnieszka – Członek Zespołu,
- Kacperski Grzegorz - Członek Zespołu,
- Brański Błażej - Członek Zespołu,
- Groblewska Dorota - Członek Zespołu,
- Owocka Żaneta - Członek Zespołu,
- Gawroński Jacek - Członek Zespołu,
- Tkaczyk Edyta - Członek Zespołu,
- Tworus Teresa - Członek Zespołu,
- Górecka Renata - Członek Zespołu,
- Boszko Teresa - Członek Zespołu

Najważniejsze zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
b) Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
c) Wypracowanie procedur interwencji wobec ofiar i sprawców przemocy,
d) Monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy,
e) Zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,
f) Występowanie z zawiadomieniami do prokuratora o podejrzeniu popełnienia czynów określonych art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
g) Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, zgodnie z zapisami „Niebieskiej Karty”

10. POMOC FINANSOWA W FORMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:
Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal w granicach uprawnień i posiadają tytuł prawny do wynajmowanego lokalu.


11. POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pomiechówek, w których dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego 456 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do 15 września, każdego rozpoczynającego się roku szkolnego. Uprawnienia, sposób i formy pomocy materialnej dla uczniów określa: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik do Uchwały NR XXXIX/219/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 29 października 2009 r.

12. ŚWIADCZENIA RODZINNE:
a) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
b) Zasiłek pielęgnacyjny,
c) Świadczenie pielęgnacyjne,
d) Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek rodzinny - przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto a w przypadkach gdy jest w rodzinie dziecko niepełnosprawne dochód nie przekracza 623 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z Urzędu skarbowego.
Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:
- Urodzenia dziecka
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- Samotnego wychowywania dziecka, które nie ma możliwości zasądzenia alimentów
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
W związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponad gimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum dla dziecka niepełnosprawnego.
Zasiłek pielęgnacyjny- prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej.
Świadczenie pielęgnacyjne- przysługuje niezależnie od dochodu, wypłacane jest rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze staraniem i koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność współdziałania na co dzień opiece dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł netto oraz jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

13. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
O fundusz alimentacyjny mogą się ubiegać się osoby:
- mające zasądzone alimenty na dziecko,
- osoba zobowiązana do alimentacji niw wywiązuje się z tego obowiązku,
- prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku żucia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł
Ośrodek w przypadku bezskutecznej egzekucji podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, m. in.:
a) Wzywanie na wywiad alimentacyjny i odbieranie oświadczeń majątkowych,
b) Występowanie z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca – kodeks karny,
c) Występowanie z wnioskiem so Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
d) Podawanie informacji o zadłużeniu do BIK,
e) Przekazywanie tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

14. POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA:
W Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmuje psycholog, który oferuje:
a) pomoc psychologiczną głównie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykami;
b) poradnictwo.
Godziny przyjęć psychologa oraz zapisy są przyjmowane pod nr tel. 22 785 45 19.
Oferowana jest również pomoc terapeuty dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Terapeuta przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 19.30.

15. GRUPA WSPARCIA „ AA”
Uczestnictwo w Grupie „AA” zapewnia:
a) wzajemną pomoc członków grupy, wspólne spotkania na mitingach
b) kontakt z innymi grupami „AA”
c) wspieranie podjętych działań i leczenie, poprzez uczestnictwo w różnych ogólnokrajowych spotkaniach grup „AA”
Grupa „AA” spotyka się w każdy piątek o godz. 18.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej.

16. GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W/w komisja m.in.:
a) przyjmuje zgłoszenia o przypadkach wystąpienia nadużycia alkoholu przez osoby, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, zakłócają spokój,
b) wzywa na rozmowę i poucza o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu,
c) kieruje takie osoby na badania przez biegłych (psycholog-psychiatra) w celu wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu,
d) przygotowuje dokumentację i składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
e) współpracuje z dyrektorami szkół odnośnie doboru i realizacji programów profilaktycznych,
f) wydaje postanowienia dotyczące opiniowania wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
g) prowadzi kontrolę przestrzegania zasad sprzedaży i podania napojów alkoholowych,
h) prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Skład Komisji:
- Maria Strzelczak - przewodnicząca komisji
- Wanda Mucha - członek komisji
- Agnieszka Gadzała - członek komisji
- Grzegorz Kacperski - członek komisji
- Przemysław Nowak - członek komisji
- Jarosław Krzewiński - członek komisji

Komisja spotyka się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 10.00.

17. POMOC DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM POPRZEZ UCZESTNICTWO W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO
Środowiskowe ogniska wychowawcze prowadzone są w Kosewie i Szczypiornie.
Zadania powierzone w ramach konkursu dla organizacji pozarządowej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Placówki zapewniają dzieciom:
a) działanie opiekuńczo – wychowawcze,
b) pomoc w nauce,
c) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
d) stałą pracę z rodziną dziecka,
e) jeden posiłek dzienne,
f) współpracę z ośrodkiem pomocy Społecznej, szkołą, poradnią rodzinną, kuratorem, sądem rodzinnym.

III. KADRA

1. Kierownik Ośrodka – Wanda Mucha

2. DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY:
 Główna księgowa – Grażyna Małecka
 Inspektor ds. księgowości – Monika Tupaj

3. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:
 Specjalista pracy socjalnej – Grażyna Drzazgowska

Teren:
Pomiechówek, ulice: Szkolna, Kolejowa, Przytorowa, Słoneczna, Sportowa, Ludowa, Szafirowa, Polna, Pogodna, Broniewskiego, Parkowa, Miła, Wrzosowa, Dojazdowa, Harcerska, Lipowa, Ogrodnicza, Świerkowa, Wierzbowa, Krótka, Koralowa, Księża Góra, Wiśniowa, Akacjowa, Środkowa, Klonowa, Wspólna, Topolowa, Serocka, Modlińska, Mostowa
Orzechowo Stare, Orzechowo Nowe, Szczypiorno, wólka Kikolska, Brody Warszawskie.
 Pracownik socjalny – Małgorzata Głuśniewska

Teren:
Śniadówko, Błędowo, Błędówko, Goławice I, Goławice II, Stanisławowo, Bronisławka
 Pracownik socjalny – Beata Manowska

Teren:
Pomiechówek, ulice: Przejazdowa, Kupiecka, Kilińskiego, Wojska Polskiego, Wolności, Warszawska
Pomiechowo, Kosewko, Wójtostwo, Kikoły, Zapiecki.
 Pracownik socjalny - Monika Strzeszewska

Teren:
Nowy Modlin POM, Nowy Modlin Osiedle, Nowy Modlin Wieś, Cegielnia Kosewo, Kosewo, Czarnowo, Wymysły, Pomocnia, Wola Błędowska, Falbogi Borowe.

4. DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH:
 Opiekunka domowa – Bożena Bochenek
 Opiekunka domowa – Grażyna Jakimowa
 Opiekunka domowa – Maria Falak
 Opiekunka domowa – Barbara Owsianko
 Opiekunka domowa – Krystyna Kamieńska – Pałac

5. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ADMINISTRACJI:
 Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Bożenna Zawadewicz – Zamęcka
 Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i administracji – Anna Sosnowska
 Referent ds. administracyjnych – Martyna Trawińska
 Sprzątaczka – Zofia Jackiewicz


Wytworzył:Wanda Mucha, data: 28.06.2013 r., godz. 11.34
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 15.03.2013 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.06.2013 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2013 r., godz. 14.15NieznanyEdycja strony
28.06.2013 r., godz. 14.15NieznanyEdycja strony
28.06.2013 r., godz. 14.04NieznanyEdycja strony
15.03.2013 r., godz. 11.46Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 3485 razy.