Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia w miejscowości Wolka Kikolska gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 12 marca 2013 r.
WGI.6733.20.6.2012.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) informuję, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działki nr ewid. 70 stanowiącej drogę gminną, na części działki nr ewid. 73 stanowiącej drogę powiatową i na części działek nr ewid. 3 i 69 w miejscowości Wólka Kikolska, gm. Pomiechówek.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 15.03.2013 r., godz. 16.24
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 15.03.2013 r., godz. 16.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2013 r., godz. 16.24Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2098 razy.