Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym. WNGP.6845.5.1.2013.WK

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.
WNGP.6845.5.1.2013.WK

Wójt Gminy Pomiechówek, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, na okres do 10 lat, niżej opisany grunt:Adres nieruchomości: Pomiechówek ul. Szkolna
Numer działki ewidencyjnej: część 398
Nazwa i numer
obrębu ewidencyjnego: 01 - Pomiechówek
Oznaczenie nieruchomości
w księdze wieczystej: WA1N/00037996/1
Łączna powierzchnia nieruchomości: 2,4046 ha
Powierzchnia do wydzierżawienia: 292,13 m2
Opis nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania: Grunt przeznaczony do dzierżawy zabudowany jest garażami oznaczonymi w kartotece budynków nr 1281 i nr 1282, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Przeznaczenie nieruchomości: Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar projektowany jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cel dzierżawy: Na rzecz dotychczasowych dzierżawców – właścicieli garaży.
Okres dzierżawy: 9 lat
Stawka za m2 miesięcznie: 0,60 zł
Opłaty z tytułu dzierżawy: - czynsz dzierżawny + podatek VAT,
- podatki i opłaty związane z dzierżawionym
gruntem
Terminy wnoszenia opłat: do 15-tego dnia miesiąca (z góry)
Zmiany wysokości opłat: Coroczna waloryzacja o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS

Termin na składania do Urzędu Gminy Pomiechówek pisemnych wniosków i zastrzeżeń dotyczących wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości upływa z dniem 05 kwietnia 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (pokój nr 12) w godz. 800-1400, telefon (22) 765 27 12.Wójt
mgr Dariusz Bielecki

Pomiechówek, 14 marca 2013 r.


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 18.03.2013 r., godz. 13.38
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 19.03.2013 r., godz. 16.33
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 19.03.2013 r., godz. 16.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2013 r., godz. 16.33Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2123 razy.