Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
Wójt Gminy Pomiechówek
data, 20 marca 2013 r.
WNGP.6721.5.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/114/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 kwietnia 2013 r. do 29 kwietnia 2013 r., w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Hali Sportowej w Pomiechówku, ul. Szkolna 3 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Formularz uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Nowy Modlin

Prognoza oddziaływania na środowisko

Graficzny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Nowy Modlin

Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Nowy Modlin


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.03.2013 r., godz. 10.08
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 26.03.2013 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 04.04.2013 r., godz. 21.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.04.2013 r., godz. 21.52Agnieszka KleniewskaEdycja strony
04.04.2013 r., godz. 21.51Agnieszka KleniewskaEdycja strony
04.04.2013 r., godz. 21.45Agnieszka KleniewskaEdycja strony
04.04.2013 r., godz. 21.44Agnieszka KleniewskaEdycja strony
26.03.2013 r., godz. 14.49Agnieszka KleniewskaEdycja strony
26.03.2013 r., godz. 14.45Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2224 razy.