Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomeichówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
Pomiechówek, dnia 19 kwietnia 2013 r.
WGI.6721.1.1.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/253/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 kwietnia 2013 r. do 21 maja 2013 r., w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r. w hali sportowej w Pomiechówku, ul. Szkolna 3 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.04.2013 r., godz. 15.08
Wprowadził:Nieznany, data: 20.04.2013 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.04.2013 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2013 r., godz. 14.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2431 razy.