Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajcej na budowie gminnego przedszkola modułowego w Pomiechówku
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 kwietnia 2013 r.
WNGP.6733.7.8.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu postanowieniem z dnia 25.04.2013 r., znak sprawy: DP.6700.16.2013 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2409W, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gminnego przedszkola modułowego na działce nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, przy drodze powiatowej – ul. Nasielskiej.

Od ww. postanowienia służy Stronie prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 7 od dnia jego otrzymania za pośrednictwem Zarządu Powiatu.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.05.2013 r., godz. 15.28
Wprowadził:Nieznany, data: 06.05.2013 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.05.2013 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2013 r., godz. 15.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.