Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. informacji w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Powiatu projektu decyzji dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry - na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu w miejscowości Pomiechówek, przy ulicy Wojska Polskiego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 20 maja 2013 r.
WGI.6733.2.4.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu postanowieniem z dnia 13.05.2013 r., znak sprawy: DP.6700.18.2013 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2411W, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu – na częściach działki nr ewid. 274/1 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek przy drodze powiatowej – ul. Wojska Polskiego, oraz budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej na części działki nr ewid. 155/4 stanowiącej pas drogowy.

Od ww. postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Zarządu Powiatu.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.05.2013 r., godz. 12.00
Wprowadził:Nieznany, data: 20.05.2013 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.05.2013 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2013 r., godz. 12.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2093 razy.