Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. informacji o wydaniu postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie napowietrznej linii energetycznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Pomocni, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 21 maja 2013 r.
WGI.6733.2.5.2013.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) informuję się, że Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr 946/P/NZD/13 z dnia 15.05.2013 r., znak sprawy: NZD/0213/522/2013 umorzył postępowanie ze względu na brak podstaw prawnych do dokonania uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu na częściach działki nr ewid. 274/1 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze powiatowej – ul. Wojska Polskiego – oraz budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej na części działki nr ewid. 155/4, stanowiącej drogę.

Od ww. postanowienia przysługuje zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, tylko Inwestorowi i jest wnoszone za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.05.2013 r., godz. 09.30
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2013 r., godz. 22.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.05.2013 r., godz. 22.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2013 r., godz. 22.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2056 razy.