Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek,
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 4 czerwca 2013 r.
WNGP.6733.4.7.2013.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 35, stanowiącej drogę gminną.

Przed wydaniem decyzji Stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.06.2013 r., godz. 13.52
Wprowadził:Nieznany, data: 04.06.2013 r., godz. 16.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.06.2013 r., godz. 16.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2013 r., godz. 16.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2140 razy.