Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.4.5.2015.MJ
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Pomiechówek, dnia 22 lipca 2015 r.


WNGP.6733.4.5.2015.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 66/2, 63, 47/9, 31, 28, 29/2, 17 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630.z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.07.2015 r., godz. 22.20
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 23.07.2015 r., godz. 22.21
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 23.07.2015 r., godz. 22.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2015 r., godz. 22.21Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1664 razy.