Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.11.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 29 lipca 2015 r.


WNGP.6721.11.2015.MJOBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B, C i D dla wsi Nowy ModlinNa podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B, C, i D dla wsi Nowy Modlin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B, C i D dla wsi Nowy Modlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r., w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 16.30.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Nasielskiej 3 w Pomiechówku o godz. 16.00.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2015 r.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2015 r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta

Podstrony:

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.07.2015 r., godz. 21.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.08.2015 r., godz. 21.54
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.08.2015 r., godz. 22.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2015 r., godz. 22.28Artur CiemieniewskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
17.08.2015 r., godz. 22.27Artur CiemieniewskiPowiązanie strony z plikiem
02.08.2015 r., godz. 21.54Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1918 razy.