Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.3.5.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 03 sierpnia 2015 r.

WNGP.6733.3.5.2015.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 MPa) na działce nr ewid. 1425 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek w części drogi wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ulicy Krótkiej.

Ponadto informuje się Strony, że pismem z dnia 27 lipca 2015 r. Pan Daniel Chrustowski Pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwrócił się z prośbą o nadanie wydawanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 3 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski, przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem oraz składać oświadczenia o wyrażeniu zgody lub jego braku na nadanie wydawanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.08.2015 r., godz. 21.55
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 04.08.2015 r., godz. 21.55
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 04.08.2015 r., godz. 21.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2015 r., godz. 21.55Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1869 razy.