Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.7.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 12 sierpnia 2015 r.

WNGP.6733.5.7.2015.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że:

1. Naczelnik Wydziału Współpracy z Organami Administracji z up. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Postanowieniem z dnia 04 sierpnia 2015 r., znak: ULC-LTL-2/530-0953/01/15 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w gm. Pomiechówek miejscowości Cegielnia-Kosewo na części działki nr ewid. 31, stanowiącej drogę powiatową oraz na częściach działek nr ewid. 60 i 72, stanowiących drogi gminne i w miejscowości Kosewo na części działki 254/1 i 284.

Na w/w postanowienie zażalenie nie przysługuje. Wyłącznie inwestor może złożyć do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia.

2. Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych z up. Zarządu Powiatu Postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2015 r., znak: IDP.673.13.2015 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV i słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie części działki nr ewid. 31 w miejscowości Cegielnia-Kosewo, gm. Pomiechówek

Na w/w postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Zarządu Powiatu.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.08.2015 r., godz. 22.50
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.08.2015 r., godz. 22.42
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.08.2015 r., godz. 22.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2015 r., godz. 22.42Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1774 razy.