Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.4.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 19 sierpnia 2015 r.

WNGP.6733.8.4.2015.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 19 sierpnia 2015 r., została wydana Decyzja Nr 2/2015, znak sprawy: WNGP.6733.8.3.2015.MJ umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ulicy Nasielskiej z kostki betonowej, budowie parkingu liniowego z kostki betonowej wzdłuż ulicy Nasielskiej, budowie linii oświetlenia projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nasielskiej, budowie ronda drogowego na skrzyżowaniu ul. Nasielskiej z drogą na Goławice wraz z powiązanym układem komunikacyjnym rowerowym i pieszym z kostki betonowej, na działkach nr ewid. 373, 387, 372, 374 w miejscowości Pomiechówek i na dz. nr ewid. 1048/1 w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.z up. WÓTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.08.2015 r., godz. 19.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 26.08.2015 r., godz. 19.26
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 26.08.2015 r., godz. 19.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.08.2015 r., godz. 19.26Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1669 razy.