Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.9.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 sierpnia 2015 r.

WNGP.6733.5.9.2015.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 KV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w gminie Pomiechówek w miejscowości Cegielnia-Kosewo na części działki nr ewid. 31, stanowiącej drogę powiatową oraz na częściach działek nr ewid. 60 i 72, stanowiących drogi gminne w miejscowości Kosewo na części działki 254/1 i 284.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski, przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.08.2015 r., godz. 19.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 27.08.2015 r., godz. 18.52
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 27.08.2015 r., godz. 18.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2015 r., godz. 18.52Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1663 razy.