Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.12.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 01 września 2015 r.

WNGP.6721.12.2015.MJ





OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo



Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 września 2015 r. do 08 października 2015 r. w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 16.30.



Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Nasielskiej 3 w Pomiechówku o godz. 15.00.



Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2015 r.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.



Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2015 r.



Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.



WÓJT

mgr Dariusz Bielecki

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
 • Załącznik nr 2
  Uchwała Rady Gminy Pomiechówek w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
 • Załącznik nr 3
  Prognoza środowiskowa
 • Załącznik nr 4
  Formularz uwag
 • Protokół

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 04.09.2015 r., godz. 11.48
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.09.2015 r., godz. 23.28
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 06.09.2015 r., godz. 23.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2015 r., godz. 23.28Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1895 razy.