Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.11.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 14 września 2015 r.

WNGP.6733.5.11.2015.MJOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 14 września 2015 r., została wydana Decyzja Nr 5/2015, znak sprawy: WNGP.6733.5.10.2015.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w gminie Pomiechówek w miejscowości Cegielnia-Kosewo na części działki nr ewid. 31, stanowiącej drogę powiatową oraz na częściach działek nr ewid. 60 i 72, stanowiących drogi gminne i w miejscowości Kosewo na części działki 254/1 i 284.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.09.2015 r., godz. 13.52
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.09.2015 r., godz. 22.00
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.09.2015 r., godz. 22.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2015 r., godz. 22.00Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1700 razy.