Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.12.2.2015.MJ
WNGP.6733.12.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka nr 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Warszawie, ul. Równoległa nr 4A, 02-235 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa), na działkach nr ewid. 183, 182/1, 171/1, 172/1 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, rejon ul. Wolności.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.09.2015 r., godz. 13.52
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.09.2015 r., godz. 22.02
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.09.2015 r., godz. 22.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2015 r., godz. 22.02Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1681 razy.