Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.16.1.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 10 września 2015 r.

WNGP.6721.16.1.2015.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr IX/69/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek części obrębu wsi Szczypiorno, obejmującego obszar, którego granice stanowią:

- od północy, południa i zachodu granica obrębu wsi Szczypiorno,

- od wschodu wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr ewid. 248 oraz wzdłuż wschodniej granicy działek o nr ewid. 244, 243, 241/1, 241/2, 241/3.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w terminie do dnia 14 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@pomiechowek.pl, w terminie do dnia 14 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.09.2015 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.09.2015 r., godz. 23.35
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.09.2015 r., godz. 23.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2015 r., godz. 23.35Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1863 razy.