Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.17.1.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 10 września 2015 r.

WNGP.6721.17.1.2015.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr IX/70/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko, obejmującego obszar, którego granice stanowi granica obrębu wsi Kosewko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w terminie do dnia 14 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@pomiechowek.pl, w terminie do dnia 14 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.09.2015 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.09.2015 r., godz. 23.36
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.09.2015 r., godz. 23.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2015 r., godz. 23.36Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1797 razy.