Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych powoływanych na terenie Gminy Pomiechówek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, w pokoju nr 1.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Bożena Śliwińska – Urzędnik Wyborczy.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 2 października 2015 r., o godz. 15.30

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika) komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Pełnomocnik wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do obwodowej komisji. Zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r w sprawie sposobu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz.345 – ze zmianami)

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Pomiechówek, zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Pomiechówek. Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu:
1) do 2000 mieszkańców powołuje się od 6 do 8 osób,
2) od 2001 do 3000 mieszkańców powołuje się od 8 do 10 osób,
3) odrębnego powołuje się od 4 do 6 osób

- spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy Pomiechówek spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w obwodzie odrębnym – spośród pracowników jednostki, w której utworzono obwód.

W przypadku zgłoszenia do obwodowej komisji liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład, skład osobowy komisji obwodowej ustala się w drodze publicznego losowania.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Pomiechówek.

Obwodowe komisje wyborcze powołuje Wójt Gminy Pomiechówek najpóźniej w dniu 5 października 2015 r.

Zgłoszenia należy wypełnić czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego PESEL, adresu zamieszkania i nr telefonu.Bożena Śliwińska
Urzędnik Wyborczy


Wytworzył:Bożena Śliwińska, data: 21.09.2015 r., godz. 13.54
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.09.2015 r., godz. 21.18
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.09.2015 r., godz. 21.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2015 r., godz. 21.22Artur CiemieniewskiEdycja strony
21.09.2015 r., godz. 21.18Artur CiemieniewskiEdycja strony
21.09.2015 r., godz. 21.18Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1829 razy.