Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.12.4.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 08 października 2015 r.

WNGP.6733.12.4.2015.MJ


OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, w imieniu której jako pełnomocnik występuje Pan Daniel Chrustowski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm PE w gminnej drodze dojazdowej w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na działkach nr ewid. 182/1, 171/1, 172/1 oraz nr ewid. 183 (ul. Wolności).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Stronom zainteresowanym służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszanie uwag i wniosków oraz przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 13.10.2015 r., godz. 12.52
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 13.10.2015 r., godz. 21.17
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 13.10.2015 r., godz. 21.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.10.2015 r., godz. 21.17Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1739 razy.