Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.12.2014.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek


Pomiechówek, dnia 22 października 2015 r.

WNGP.6733.7.12.2014.MJOBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że Postanowieniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 października 2015 r. z urzędu podjęto postępowanie zawieszone Postanowieniem Nr 18/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 26 maja 2014 r., znak sprawy: WNGP.6733.7.8.2014.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. 155/4, 199, 258/1 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.10.2015 r., godz. 08.26
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.10.2015 r., godz. 00.22
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.10.2015 r., godz. 00.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2015 r., godz. 00.22Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1764 razy.