Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.10.2015.MJ
Pomiechówek, dnia 11 grudnia 2015 r.

WNGP.6733.11.10.2015.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na dostosowaniu nieruchomości leśnej na potrzeby dydaktyczno-rekreacyjne leśnego kompleksu p.n. „Dolina Wkry w Pomiechówku” w gminie Pomiechówek na części działek nr ewid. 1045/3, 1046 i 1049/1 w miejscowości Czarnowo oraz na części działek nr ewid. 351 i 372 w miejscowości Pomiechówek.
Ponadto informuje się Strony, że wydawanej decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 3 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski, przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem oraz składać oświadczenia o wyrażeniu zgody jego braku na nadanie wydawanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630.

Z up. Wójta
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 11.12.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 11.12.2015 r., godz. 18.54
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 11.12.2015 r., godz. 18.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2015 r., godz. 18.54Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1586 razy.