Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.16.2014.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 11 grudnia 2015 r.

WNGP.6733.7.16.2014.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 11 grudnia 2015 r., została wydana Decyzja Nr 9/2015, znak sprawy: WNGP.6733.7.15.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 155/4 (droga powiatowa - ul. Wojska Polskiego), części działki nr ewid. 199 oraz części działki nr ewid. 258/1 (droga krajowa - ul. Warszawska) w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 16.12.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 16.12.2015 r., godz. 23.56
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 16.12.2015 r., godz. 23.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.12.2015 r., godz. 23.56Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1596 razy.