Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.1.9.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 04 stycznia 2016 r.

WNGP.6733.1.9.2015.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że Postanowieniem Nr 1/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 04 stycznia 2016 r. z urzędu podjęto postępowanie zawieszone Postanowieniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15 kwietnia 2015 r., znak sprawy: WNGP.6733.1.5.2015.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i adaptacji istniejących obiektów i urządzeń letniskowej bazy w wędkarskiej na potrzeby gminnego ośrodka terenowych sportów wodnych i ich promocji w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 803/1 w rejonie drogi powiatowej.

W wyniku wydanej Decyzji Nr 797/D/TC-U/15 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: TC-U-021-0714-003/2015 zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie w/w postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.01.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.01.2016 r., godz. 18.26
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 06.01.2016 r., godz. 18.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.01.2016 r., godz. 18.26Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1640 razy.