Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 07 stycznia 2016 r.
WNGP.6721.2.2016.MJ


OBWIESZCZENIE
o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/317/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 stycznia 2016 r. do 12 lutego 2016 r., w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Nasielskiej 3 w Pomiechówku o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 r.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.

Podstrony:
 • Załącznik nr. 1
  mpzp_rys_wylozenie II Stare Orzechowo
 • Załącznik nr. 2
  mpzp_uchwala_wylozenie II Stare Orzechowo
 • Załącznik nr. 3
  prognoza srod 2016_Stare Orzechowo
 • Protokół
  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.01.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 11.01.2016 r., godz. 21.05
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 11.01.2016 r., godz. 21.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2016 r., godz. 21.05Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1910 razy.