Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.1.16.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 07 marca 2016 r.

WNGP.6733.1.16.2015.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i adaptacji istniejących obiektów i urządzeń letniskowej bazy wędkarskiej na potrzeby gminnego ośrodka terenowych sportów wodnych i ich promocji, w tym budowie nowego budynku sanitariatu i szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe w związku z rozbiórka istniejącego sanitariatu i zbiorników na nieczystości ciekłe w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek, na działce nr ewid. 803/1 i cz. działki nr ewid. 765/24 w rejonie drogi powiatowej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.03.2016 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.03.2016 r., godz. 23.33
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.03.2016 r., godz. 23.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2016 r., godz. 23.33Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1599 razy.