Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.10.5.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 02 czerwca 2016 r.
WNGP.6733.10.5.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że w dniu 31 maja 2016 r., została wydana Decyzja Nr 10/2016, znak sprawy: WNGP.6733.10.4.2016.MJ umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej (na potrzeby obsługi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej) w postaci mikrokanalizacji światłowodowej Ø 25,7 mm na cz. działek nr ewid. 1311, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1380, 1690, 1999, 2000, 2001, 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2050, 2049, 2052, 2053, 2059, 2060, 2064, 2067, 2083, 2090, 2092, 2093, 2094, 1998, 2187 położonych w miejscowości Pomiechówek oraz na cz. działek nr ewid. 565, 568, 574, 540, 642/2, 642/3, 765/10, 765/26, 777 położonych w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek, w części ww. działek położonych w miejscowości Czarnowo.
Ze względu na podjętą Uchwałę Nr XV/143/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo obejmującą obszarem przedmiotowe działki zlokalizowane w miejscowości Czarnowo postępowanie należało częściowo umorzyć.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.06.2016 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.06.2016 r., godz. 21.36
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 06.06.2016 r., godz. 21.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2016 r., godz. 21.36Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1584 razy.