Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.11.2016.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2 sierpnia 2016 r.
WNGP.6721.11.2016.MSG


OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016 r, w związku ze zmianą Uchwały Nr XII/116/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Nasielskiej 3 w Pomiechówku o godz. 15.00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT
Dariusz Bielecki

Podstrony:

Wytworzył:Magda Swoch-Goździkowska, data: 01.08.2016 r., godz. 13.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 01.08.2016 r., godz. 19.44
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 01.08.2016 r., godz. 19.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2016 r., godz. 19.44Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1660 razy.