Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.17.1.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 10 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.17.1.2016.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno-sportowego, w tym:
- plac zabaw dla dzieci, skatepark, miejsca spotkań, grille na otwartym powietrzu, altany,
- elementy małej architektury – drewniane pomosty, tablice edukacyjne, stoliki, ławki, kosze na śmieci, grille, altany,
- budowa plaży wraz z boiskiem do siatkówki plażowej o wymiarach 16,0 x 8,0 m,
- budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej – dł. do1200 m.b., szer. do 3,0 m,
- budowa punktów świetlnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (lampy parkowe wys. do 4 m do 50 szt.) oraz punktów świetlnych terenu (lampy wys.
do 3,0 m, ilość do 70 szt.),
- system monitoringu wizyjnego (do 50 szt. kamer) mocowanych do konstrukcji planowanych obiektów,
- budowa zatok parkingowych z kostki betonowej wzdłuż drogi – do 80 miejsc,
- budowa drogi gminnej z kostki betonowej wraz ze zjazdami – dł. do 600 m.b., szer. 6,0 m,
na części działki nr ewid. 47/9 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.
Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.
W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.
Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.08.2016 r., godz. 13.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 10.08.2016 r., godz. 19.47
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.08.2016 r., godz. 19.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2016 r., godz. 19.47Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1549 razy.