Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.15.4.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 16 września 2016 r.
WNGP.6733.15.4.2016.MJ

OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie, w tym nadbudowie, budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury na działkach nr ewid. 224/3 i 224/4 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Kilińskiego.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie lub doręczenie poprzez obwieszczenie, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszanie uwag i wniosków oraz przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w Urzędzie Gminy Pomiechówek w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.09.2016 r., godz. 09.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 26.09.2016 r., godz. 21.45
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 26.09.2016 r., godz. 21.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 21.45Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1433 razy.