Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.19.1.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 15 września 2016 r.
WNGP.6733.19.1.2016.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr ewid. 258/1 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika i punktów świetlnych wzdłuż ulicy Warszawskiej:

a) chodnik i oświetlenie (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wolności strona prawa) na odcinku 225 m:
- długość chodnika do 225 m, szerokość do 2,0 m,
- oświetlenie uliczne do 9 lamp na długości 225 m,

b) punkty świetlne (na odcinku od ul. Wolności do końca istniejącego chodnika strona lewa) na odcinku 150 m:
- oświetlenie uliczne do 6 lamp na długości 150 m.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.
Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.
W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.
Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

z up. Wójta
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.09.2016 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.10.2016 r., godz. 21.53
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 02.10.2016 r., godz. 21.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2016 r., godz. 21.54Artur CiemieniewskiEdycja strony
02.10.2016 r., godz. 21.53Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1362 razy.