Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.16.9.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 listopada 2016 r.
WNGP.6733.16.9.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że Postanowieniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016 r., znak sprawy: WNGP.6733.16.8.2016.MJ z urzędu podjęto postępowanie zawieszone Postanowieniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 10 października 2016 r., znak sprawy: WNGP.6733.16.5.2016.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV (średniego napięcia) na części działek nr ewid. 1046 i 1049/1 w miejscowości Czarnowo oraz na części działki nr ewid. 372 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.11.2016 r., godz. 10.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 22.11.2016 r., godz. 22.45
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 22.11.2016 r., godz. 22.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2016 r., godz. 22.45Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1452 razy.