Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.19.3.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 29 listopada 2016 r.
WNGP.6733.19.3.2016.MJ

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinków chodnika i oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 – ul. Warszawskiej – na części działki nr ewid. 258/1 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.12.2016 r., godz. 15.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.12.2016 r., godz. 00.07
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.12.2016 r., godz. 00.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2016 r., godz. 00.07Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1437 razy.