Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.1.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 stycznia 2017 r.
WNGP.6733.5.1.2016.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ewid. 127/1, 258/1, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 1265, 1264, 236 i 237 dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu nad rzeką Wkrą, budowie ciągów pieszo-rowerowych, budowie punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego, przebudowie drogi gminnej.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.
Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.
W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.
Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 06.02.2017 r., godz. 08.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 06.02.2017 r., godz. 23.21
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 06.02.2017 r., godz. 23.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2017 r., godz. 23.23Artur CiemieniewskiEdycja strony
06.02.2017 r., godz. 23.21Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1431 razy.