Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08 lutego 2017 r.
WNGP.6733.6.1.2017.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ewid. 1264, 1288, 1301, 1300, 1302 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mostowej w zakresie:
- wykonania nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje – dł. do 300 m.b., szer. do 5,0 m,
- budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej – dł. do 400 m.b., szer. do 3,0 m,
- budowy miejsc postojowych w ilości do 30 szt.,
- przebudowy zatoki autobusowej z kostki kamiennej – powierzchnia do 130 m2,
- budowy punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (lampy uliczne wys. do 6 m do 25 szt.).

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.

W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.
Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.02.2017 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 19.02.2017 r., godz. 18.58
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 19.02.2017 r., godz. 19.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2017 r., godz. 19.23Artur CiemieniewskiEdycja strony
19.02.2017 r., godz. 18.58Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1473 razy.