Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.1.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 07 marca 2017 r.
WNGP.6733.9.1.2017.MSG

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Warszawie, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Jakuba Wronkę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 wraz z przyłączem gazowym na działkach ewidencyjnych nr 273/90, 273/92 i 273/94 położonych w miejscowości Pomiechówek, w gminie Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.


Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.

W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.

Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magda Swoch-Goździkowska, data: 09.03.2017 r., godz. 11.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 09.03.2017 r., godz. 21.52
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 09.03.2017 r., godz. 21.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2017 r., godz. 21.52Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1517 razy.