Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.3.1.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 14 marca 2017 r.
WNGP.6721.3.1.2017.MJ


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla działki ewidencyjnej nr 18 we wsi Błędowo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr XXVI/219/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla działki ewidencyjnej nr 18 we wsi Błędowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@pomiechowek.pl, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.03.2017 r., godz. 21.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 18.03.2017 r., godz. 20.07
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 18.03.2017 r., godz. 20.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2017 r., godz. 20.07Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1336 razy.