Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.1.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 15 marca 2017 r.
WNGP.6733.7.1.2017.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ewid. 505, 506, 507, 510, 512, 514, 516, 518, 387, 529, 585, 604, 621, 622, 623, 816, 802, 790, 751, 671, 766, 733, 654, 1374 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kolejowej i ul. Przytorowej w zakresie:
- budowy ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej – dł. do 2400 m.b., szer. do 3,0 m,
- przebudowy punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (lampy uliczne wys. do 5 m do 85 szt.).

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu o zmianie miejsca zamieszkania, natomiast uchybienie tego obowiązku będzie równoznaczne z tym, iż pismo doręczone pod nieaktualny adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo - art. 41 kpa.
W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - ewentualnie doręczeń, Strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika.
Dłuższa nieobecność Strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania - do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez Stronę, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo - art. 44 kpa.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.03.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.03.2017 r., godz. 21.59
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.03.2017 r., godz. 21.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.03.2017 r., godz. 21.59Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1456 razy.