Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.10.2.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 marca 2017 r.
WNGP.6733.10.2.2017.MSG

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Rudnickiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – wstawienie słupa linii SN 15kV, budowa linii kablowej 15kV, budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, budowa złącza kablowego NN 0,4kV na działce ewidencyjnej nr 202/1 położonej w miejscowości Pomiechówek, w gminie Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magda Swoch-Goździkowska, data: 28.03.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 28.03.2017 r., godz. 23.02
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.03.2017 r., godz. 23.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2017 r., godz. 23.02Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1358 razy.