Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.4.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 24 kwietnia 2017 r.
WNGP.6733.9.4.2017.MSG

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Jakuba Wronkę o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 wraz z przyłączem gazowym na działkach ewidencyjnych nr 273/90, 273/92 i 273/94 położonych w miejscowości Pomiechówek, w gminie Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magdalena Goździkowska, data: 25.04.2017 r., godz. 15.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 25.04.2017 r., godz. 19.15
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 25.04.2017 r., godz. 19.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2017 r., godz. 19.15Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1325 razy.