Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.7.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 05 maja 2017 r.
WNGP.6733.8.7.2017.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 05 maja 2017 r. Pana Sławomira Burakowskiego – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Postanowieniem Nr 22/2017 Wójt Gminy Pomiechówek zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 KV na działkach nr ewid. 258/1, 275/1, 127/1, 375, 376, 377, 1264, 1288, 1373, 1375, 1376/1, 1382, 1370 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek do czasu uzyskania przez wnioskodawcę decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W terminie 7 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia Strony mogą zapoznać się z niniejszym postanowieniem oraz służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego ww. postanowienie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.05.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 25.05.2017 r., godz. 22.00
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 25.05.2017 r., godz. 22.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2017 r., godz. 22.00Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1401 razy.