Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.6.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 maja 2017 r.
WNGP.6733.5.6.2017.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że Postanowieniem Nr 24/2017 z dnia 22 maja 2017 r. zawiesiłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu nad rzeką Wkrą, budowie ciągów pieszo-rowerowych, budowie punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego, przebudowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 127/1, 258/1, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 1265, 1264, 236 i 237 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek do czasu rozstrzygnięcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W terminie 7 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia Strony mogą zapoznać się z niniejszym postanowieniem oraz służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego ww. postanowienie.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 16.06.2017 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 18.06.2017 r., godz. 20.36
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 18.06.2017 r., godz. 20.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2017 r., godz. 20.36Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1320 razy.