Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.13.4.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 16 czerwca 2017 r.
WNGP.6733.13.4.2017.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Pomiechówku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby poprawy układu komunikacyjnego i budowie nowych miejsc parkingowych (20 szt.), na działkach nr ewid. 394, 387, 397, 398, 395, 392, 577 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie lub doręczenie poprzez obwieszczenie, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.06.2017 r., godz. 09.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 26.06.2017 r., godz. 19.40
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 26.06.2017 r., godz. 19.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2017 r., godz. 19.40Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1263 razy.